Kenniscentrum van huidziekten van mensen met een gekleurde huid

De ‘Dutch academy for ethnic skin and hair’ heeft als ‘Kenniscentrum’ het doel bekendheid te verzamelen van huidziekten en haarziekten bij de donkere huid (skin of color) en deze kennis over te dragen aan dermatologen, huisartsen, studenten, huidtherapeuten en alle belangstellenden in de etnische dermatologie in een multiculturele samenleving zoals beschreven in de hoofdstukken ‘Werkzaamheden’ en ‘Beleidsplan’ van de academie.

Etnische dermatologie

In februari 2016 verscheen het boek “Etnische dermatologie” geschreven door de drie bestuursleden van de Academie, Dr. F.F.V. Hamerlinck, O.Q.J. Swinkels en I.H. Boersma.

De kostprijs van het boek is € 35,- inclusief verzendkosten. Voor het buitenland moet € 10,- verzendkosten worden betaald.

Het boek is te bestellen via het email adres van de academie, ethnicskin@hotmail.com

Na overmaken van het bedrag op rekeningnummer NLRABO0307946738 wordt het boek naar u toegestuurd.


De dermatologie van de gepigmenteerde huid

“A dermatological diagnosis is an art, not a science.’’

Deze stelling geldt eens te meer wanneer we dermatologie bekijken in het licht van de grote variatie in huidtypen. Het begrijpen van een huidziekte bij een gepigmenteerde huid vereist van de clinicus een aantal inzichten die noodzakelijk zijn om de klassieke beschrijving van huidziekten toe te kunnen passen. Voorbeelden hiervan zijn ten eerste het vermogen onderscheid te maken tussen normale en abnormale pigmentaties van de huid. Ten tweede is ook inzicht in de aan- of afwezigheid van het symptoom kleur bij de patiënt van belang om tot een diagnose te kunnen komen. Zo kan een erytheem vaak grijs of paarsig van kleur zijn en zijn bijvoorbeeld schilferingen bij de gepigmenteerde huid veel prominenter dan bij de blanke huid. Daarnaast komen bepaalde typen reacties in de donkere huid vaker voor dan in de blanke of gele huid. In het algemeen neigt de donkere huid vaker tot de volgende pathologische verschijnselen:

  • Pigmentverschuivingen
  • Folliculaire en papuleuze aandoeningen
  • Keloïdale laesies
  • Annulair gerangschikte dermatosen

Het behoeft geen betoog dat bijvoorbeeld granulomateuze ziekten zoals sarcoidose, tuberculose of fibroblastaire reacties zoals de veel voorkomende dermatrofibromen, in de blanke huid histologisch dezelfde kenmerken vertonen, behoudens begeleidende pigmentveranderingen in de epidermis en dermis. Wel moet men bedacht zijn op graduele verschillen in het histologisch beeld die kunnen optreden ten opzichte van de blanke huid. Deze kunnen bv. ontstaan door een versterkte tendens tot fibroblastaire granulomateuze reactiepatronen, zoals die bekend zijn in de gepigmenteerde huid. Dit kan ook het bovengenoemde, frequent voorkomen van papuleuze en annulaire uitingsvormen van dermatosen, verklaren. De pigmenteerde huid kent voorts een aantal normale (fysiologische) varianten die in de niet- gepigmenteerde huid niet optreden. Voorbeelden hiervan zijn Futchers of Voights lijnen, linea alba, de mongoolvlek, pigmentatie van de nagels, pigmentatie van tong- en mondslijmvlies, gehyperpigmenteerde maculae van de voetzool, leukoderma van het mondslijmvlies, pearly penile papules en keratose van handpalm en voetzool. Voor artsen en dermatologen in het bijzonder, is het van essentieel belang deze huidvariaties te herkennen in de gepigmenteerde huid daar deze huidvariaties nogal eens als ziektebeelden worden beschouwd. Herkenning van deze goedaardige beelden bij dit huidtype zal helpen een overbodige behandeling te vermijden. Een tweetal voorbeelden kan dit illustreren. Leukoderma, een van de niet- gepigmenteerde varianten, dat vaak wordt gezien bij negroïden, is een witgrijze, goedaardige, niet-keratotische laesie van mondmucosa. Deze dient te worden onderscheiden van pathologische veranderingen zoals leukoplakie, lichen planus en orale candidiasis, die uiteraard ook bij negroïden voorkomen. In geval van de pearly penile papules, kleine papels die vaak als een krans rond de glans penis gerangschikt voorkomen, gaat het eveneens om een anatomische variant. Door onbekendheid met dit beeld worden zij nog al eens voor condylomata acuminata gehouden en als zodanig onnodig behandeld.

Importziekten

Een ander belangrijk aspect, samenhangend met de toenemende migratie uit vooral ontwikkelingslanden, is het probleem van de importziekten. Vaak gaat het hier om infectieziekten waarmee wij in deze regio minder bekend zijn en die uiteraard tijdig herkend dienen te worden. Een bekend voorbeeld hiervan is lepra, een infectieziekte met een zeer gevarieerde klinische presentatie. Het herkennen van de efflorescenties in de gepigmenteerde huid die de verschillende uitingsvormen van de lepra bepalen (hypopigmentatie, atrofie, hyperpigmentatie, erytheem, nodi etc.) is hierbij een eerste vereiste. Daarnaast kunnen ook parasieten aangetroffen worden die aanleiding geven tot ziektebeelden als de cutane larva migrans, schistosomiasis en filariasis. Inzicht in het verspreidingsgebied van deze parasieten kan soms behulpzaam zijn.

Kinderdermatologie

Ook in de kinderdermatologie toont de donkere huid zijn eigen karakter. Ziektebeelden die vaker voorkomen zijn transient neonatal pustular melanosis, infantiele acropustulosis, tinea capitis, pommade acne, tractie alopecia en proximale trichorrhexis nodosa. Een aantal hiervan hangt samen met gewoonten in bepaalde donkere populaties (tractie alopecia), andere hebben vermoedelijk te maken met de speciale structuur van de huid. Zo wordt bijvoorbeeld tractie alopecia relatief vaak gezien bij jonge donkere meisjes. Dit is het resultaat van het strak invlechten van het haar of het creëren van de Afro-haarstijlen door het glad maken van het haar m.b.v. een warme kam, chemicaliën en chemische middelen om te ontkroezen hetgeen kan resulteren in een permanente alopecia. In het gezicht komen bij de gepigmenteerde huid vaak annulaire laesies voor vooral rond de mond. Voorbeelden zijn secundaire syfilis en sarcoïdose wat bij de Kaukasische huid nooit gezien wordt. Ook een annulaire variant van lichen sclerosus et atrophicus komt bij de donkere huid voor. Eczema seborrhoicum laesies, die vaker voorkomen bij de donkere dan bij de Kaukasische huid, kunnen eveneens als grijze annulaire papulosquameuze laesies voorkomen in het gezicht. Wanneer deze laesies op de romp voorkomen hebben ze een bloemvormig aspect.

Psyche en Somma

Het is van belang zich te realiseren dat er bij mensen met een gepigmenteerde huid een nauwe relatie is tussen PSYCHE en SOMMA. Mensen met een gekleurde huid vinden hun huid belangrijk als een visite kaartje en kunnen snel gedeprimeerd zijn bij beschadiging van de huid door ziekte of trauma.

Tenslotte is het goed zich te realiseren als zorgverlener dat je bij een gekleurde huid:

“KIJKT met je OGEN maar ZIET met je HERSENEN”